ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് അഭിരാമി തയ്യാറാക്കിയ ഡോക്യുമെന്ററി

സ്കൂൾ ബസ് ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു

സ്കൂൾ ബസ് ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു
ഡോ. എ സമ്പത്ത് എം പിയുടെ പ്രാദേശിക വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നും അനുവദിച്ച സ്കൂൾ ബസിന്റെ ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ഡോ. എ സമ്പത്ത് എം പി നിർവഹിച്ചു.  തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലായിരുന്നു സ്കൂൾ ബസിന്റെ ഉദ്‌ഘാടനവും ഫ്ലാഗ് ഓഫും. വിദ്യാർത്ഥികളും  എം പി യും  ചേർന്നാണ്  സ്കൂൾ ബസിന്റെ ഉദ്‌ഘാടനവും ഫ്ലാഗ് ഓഫും നിർവഹിച്ചത്.

സ്കൂൾ വീഡിയോ